Eneagramos centrai-triados

9 Eneagramos tipai pasidalina į 3 grupes. Kiekvienoje grupėje yra po 3 tipus, kurie ir sudaro 3 triadas – centrusTriados labai svarbios asmenybės transformacijoje, nes nurodo tris vietas, kur susikaupia problemos ir apsauginiai mūsų ego mechanizmai, ir kaip tai įtakoja mūsų ribotumą bei mažina mūsų sąmoningumą. Pagal Eneagramos teoriją pagrindinės trys žmogaus psichikos dalys: instinktai, jausmai ir mąstymas, siejasi su tam tikrais ,,centrais“ esančiais žmogaus kūne. Kiekvienas iš devynių asmenybės tipų priklauso vienam iš tų centrų. Tai reiškia, kad tipą valdo arba emocijos, arba protas, arba instinktas. Nežiūrint į tai, kad gyvenime mes naudojamės visais trimis centrais, vienas iš jų išvystytas labiau. Jis turi didelę įtaką mūsų mąstymo būdui ir sprendimų priėmimo procesui.

first

Tipai 8, 9, 1 sudaro INSTINKTYVIĄ TRIADĄ
Tipai 2, 3, 4 formuoja EMOCIONALIĄ TRIADĄ
Tipai 5, 6, 7INTELEKTUALIĄ TRIADĄ

Nuo dominuojančio centro priklauso:

• į ką kiekvienas tipas labiau atkreipia dėmesį,
• kokiais įgūdžiais naudojasi,
• ką jam reikia tobulinti, einant asmenybės vystymosi keliu.

Daugelio iš mūsų natūralus centrų funkcionavimas pažeistas, ir mes linkę jų veiklą iškraipyti arba per daug kontroliuoti. Todėl vieno ar kito centro atstovai turi išvystę ne tik ypatingus gebėjimus, kurie susiję su tuo centru, bet ir išgyvena ypatingus sunkumus. Kad maksimaliai padėtume vystytis savo potencialui, savo ypatingiems talentams ir gebėjimams, kiekvienas iš devynių tipų turi teisingai išmokti naudotis šiais centrais.

Problemos arba tam tikri klausimai atsiranda tada, kai mes, praradę ryšį su savo esybe, labai stipriai ir dažniausiai nesąmoningai sureaguojame. Šį reakcija, kuri išreiškiama skirtinga bazine emocija, atspindi nepatenkintus mūsų poreikius ir tam tikro centro funkcijų pažeidimą.

• Instinktyvios triados (tipai 8,9,1) bazinė emocija – pyktis arba agresija
• Emocinės triados (tipai 2,3,4) bazinė emocija – gėda
• Intelektualinės triados (tipai 5,6,7) bazinė emocija – nerimas arba baimė.

Kiekvienas tipas skirtingai tvarkosi su jam būdinga bazine emocija.


 

man

KŪNO CENTRAS – INSTINKTYVIOJI TRIADA (8 – 9 – 1)

Pasąmonėje tuos tipus valdo instinktų centras. Šie tipai turi natūralios spontaniškos energijos, kuri leidžia jiems priimti sprendimus ir veikti, negalvojant, kokias emocijas aplinkiniams sukels jų veiksmai. Instinktų centras leidžia mums priimti pasaulį natūraliai ir spontaniškai. Jis taip pat palaiko mūsų gyvybinę jėgą ir energiją. Kada šio centro darbas pažeistas, 8, 9 ir 1 tipai susiduria su pykčio – agresijos – regresijos ir savikontrolės problemomis. Jie bet kokiais būdais priešinasi, kad niekas neįtakotų jų realybės. Didelis autonomijos poreikis. Nejaučia savo kūno ,,čia ir dabar“.

Tie nukrypimai kiekviename iš trijų instinktyvių tipų pasireiškia skirtingai.

triados2-min

8 tipas:

Kontrolė – agresija. Kreipia dėmesį į išorinį pasaulį, į savo aplinką. Jie nori kontroliuoti kiekvieną situaciją ir nenori būti kontroliuojami kitų. Su aplinkiniais bendrauja nustatydami aiškias ribas „ištiestos rankos atstumu“. Užgniaužia savo silpnumą ir pastoviai „kovoja“, kad būtų patys „stipriausieji“. Pyktis nukreiptas į išorę ir aiškiai išreikštas. Taip demonstruoja savo jėgą ir instinktyviąją energiją. ,,Niekas negali manęs nugalėti. Niekas negalės pramušti mano apsaugos ir manęs įskaudinti. Aš galiu apsiginti“.

triados3-min

9 tipas:

Kontrolė – pasyvi agresija. Neigia savo pyktį ir instinktyvius impulsus, tarsi sau sako: ,,Aš niekada nejaučiu pykčio“. Todėl, kartais jis nukreipta į juos pačius, kartais į kitus. Jie kreipia dėmesį į savo vidų ir aplinką, vengdami visko, kas gali sutrukdyti jų ramybę ir susitaikymą. Nenori, kad kažkokie jausmai ar būsenos išmuštų juos iš pusiausvyros. Saugosi, kad niekas negalėtų suteikti jiems skausmo, todėl vengia demonstruoti savo svarbą. Labai dažnai jie lieka pasyvūs, slopindami savo pyktį. Nepasireikšdami tiesiogiai, jie pyktį demonstruoja neveiklumu ir užsispyrimu.

triados4-min

1 tipas:

Kontrolė – agresija. Nukreipia dėmesį į savo vidų – vidinius impulsus. Kontroliuoja savo emocijas, ypač susijusias su pykčiu, leisdami pasireikšti tik kai kurioms. Ypatingai kontroliuoja, fiziškai įsitempę, kad išsaugotų savo vidinį barjerą, kad neparodytų tam tikrų savo bruožų. Pyktis užgniaužiamas. ,,Aš nenoriu taip jaustis. Aš nenorių tokių reakcijų ir tokių norų.“ Jie norėtų valdyti instinktyvius impulsus, kaip jiems liepia stipriai išreikštas jų vidinis kritikas, bet jis ir yra ta priežastis, verčianti pirmus griežtai kritikuoti save ir kitus.

 

 

heartred

ŠIRDIES CENTRAS – EMOCIONALI TRIADA (2 – 3 – 4)

Šiuos centrus valdo emocinis intelektas. Jie turi ypatingą gebėjimą fokusuotis į kitus žmones , užmegzti su jais artimą kontaktą, savo identitetą formuoti per santykius su kitais. Emocinis centras leidžia turėti natūralų identitetą ir sveiką savęs vertinimą, savigarbos jausmą, bei kitų žmonių adekvatų vertinimą ir pagarbą. Šio centro pažeidimai gali iššaukti problemas, susijusias su gėda – prieštaravimu – lyginimu – savęs identifikavimu – įvaizdžiu – pozityviu grįžtamuoju ryšiu, kad jie ne tokie, kokie yra iš tikrųjų. Nebūna savo širdyje ,,čia ir dabar“. Susirūpinę savo įvaizdžio kūrimu. Neturėdami pakankamo ryšio su savo esybe, jie sukuria netikrą savo asmenybę ir su ja identifikuojasi. Po to pateikia aplinkiniams (kaip ir sau), tikėdamiesi užkariauti meilę, dėmesį, ir kad juos vertintų, kaip jie ir užsitarnavo.

Šie nukrypimai skirtingai pasireiškia kiekviename iš trijų emocionalių tipų.

triados6-min

2 tipas:

Savęs identifikacija. Dėmesį nukreipia į išorinį pasaulį – kitus žmones: „Noriu būti reikalingas“. Asmenybės identifikacijos pagrindas yra aplinkinių vertinimas ir pozityvus grįžtamasis ryšys. Jie labai dėmesingi aplinkiniams, padeda, norėdami užsitarnauti palankumą. ,,Aš žinau, kad esu vertingas, nes kiti žmonės mane vertina ir myli. Aš darau gera žmonėms ir tai jie vertina.“ Teigiamo įvaizdžio sukūrimas leidžia nuslopinti gėdos jausmą.

triados7-min

3 tipas:

Įvaizdis – konkurencija. Dėmesį kreipia ir į save, ir į išorinį pasaulį. 3 tipo žmonės turi stiprius vidinius vaizdinius „ Aš žinau, kad esu vertingas, todėl kad man sekasi. Aš vertingas savo pasiekimais.“ Tuo pačiu jiems svarbu, kad aplinkiniai aukštai vertintų jų pasiekimus. Stengiasi sukurti ir palaikyti vidinį sėkmingo savęs vaizdą, kuriuo rizikuoja tikėti labiau nei tiesa. „Manimi žavisi dėl mano pasiekimų“. Gėda pasąmonėje užgniaužta.

triados8-min

4 tipas:

Savęs identifikacija – palyginimas. Dėmesys ir energija nukreipti į savo vidų, kad palaikytų tam tikrą įsivaizdavimą apie save, kurį sukūrė jausmų, fantazijų ir istorijų pagrindu. Savęs vertinimo, reikšmingumo jausmą įgauna remdamiesi vidiniais idealais. Savo identitetą mato per unikalius išgyvenimus: „Kas aš, jei aplinkui nėra nieko panašaus?! Aš unikalus, nes kažkas nori mane išgelbėti.“ Jei aš iš tikrųjų unikalus – gėda dingsta. Nemalonių išgyvenimų pagrindą sudaro įsitikinimas „Aš ne toks, kaip visi“. Vengia sielos gilumoje esančio gėdos jausmo, dramatizuodami savo praradimus ir skausmą, dažnai pateikdami save kaip auką.

 

triados9-min

GALVOS CENTRAS – INTELEKTUALIOJI TRIADA ( 5 – 6 -7)

Šiuos asmenybės tipus valdo intelektualus centras – jie pasižymi ypatingu gebėjimu mąstyti, planuoti, analizuoti ir pateikti idėjas. Jie mėgsta rinkti žinias ir dalyvauti intelektualiose diskusijose. Intelektualusis centras leidžia jausti vidinį vadovavimą ir kryptingumą, kuris sukuria savisaugos jausmą. Jie susirūpinę ateitimi ir tarsi savęs klausia: ,,Kas su manimi bus? Ar aš galėsiu išgyventi? Ką man daryti?“ Šio centro funkcijų nukrypimai (prarastas ryšys su natūralia savo prigimtimi – blaiviu protu) visuose intelektualiuose tipuose iššaukia problemas, susijusias su baime – vengimu – planavimu – vidiniu dialogu – palaikymu – saugumo jausmu.

Nukrypimai skirtingai pasireiškia kiekviename iš trijų intelektualių tipų.

triados10-min

5 tipas:

Baimė – planavimas. Dėmesį kreipia į vidinį pasaulį. Pasaulį priima kaip kažką pavojingo ir nepatikimo. Galvoja, kad jie per daug trapūs ir nepatvarūs, kad išgyventų šiame pasaulyje. Saugiausia vieta – jų smegenys, todėl ir sudeda viską, kas pagal juos, padės jiems išgyventi, kol vėl bus pasiruošę prisijungti prie pasaulio: „Aš turiu pakankamai žinių, kad įvaldyčiau praktinę gyvenimo pusę“. Pastoviai ieško vietos, kur galėtų jaustis saugiai vienumoje su savo mintimi: „Man saugu savo mintyse, jos mane palaiko“. Jiems atrodo, kad jie neturi nieko, kas galėtų atitikti praktiško gyvenimo reikalavimus. Atsitraukia, kol išmoks kažką, kas leis pasijusti saugiai. Baimė pilnai suprantama.

triados11-min

6 tipas:

Analizė – abejonė. Kreipia dėmesį į išorinį pasaulį ir į save. Jaučia nerimą dėl savo nepasitikėjimo, todėl ima kažką daryti. Bet ir vėl ima bijoti, kad padarys klaidą ir bus nubausti, arba kad nesusitvarkys su tuo, ko iš jo tikisi. Tai verčia juos greitai, užsidaryti savyje. Vėl išsigąsta šių savo jausmų, ir vėl kartojasi ta pati reakcija. Abejoja kitų žmonių ketinimais. Stengiasi išsikovoti autoritetų pagalbą ir vadovavimą, bet tuo pačiu neapsisprendžia jais patikėti. Baimė užgniaužiama vengimu.

triados12-min

7 tipas

Idėjos – planavimas. Kreipia dėmesį į išorę. Bijo savo vidinio pasaulio – bijo papulti į savo emocinio skausmo spąstus ir tapti savo nerimo įkaitais. Todėl vidinio nepasitenkinimo jausmą bando kompensuoti pramogomis. Jiems reikia užsiimti kažkokia veikla. Sąmoningai priima pasaulį, kaip vietą, pilną galimybių. Jiems atrodo, kad jie nieko nebijo. Išorėje jie taip pat atrodo drąsūs. Svarbu – užimti savo smegenis veikla , kad į paviršių neiškiltų nerimas ir baimė.

old man xvideo hindisextube.org www indian sex dot com ひょっとこふぇら javlibrary.pro 街撮りjk سكس برتغال vosyed.com نيك جامد 葵マリー javsite.mobi 町医者老人の顔舐め中出し変態カルテ سكس اغتصاب صيني tvali.net قصص سكس مصوره فيلما
بزاز و طياز azcorts.com سكس عربي امهات shot hentai hentailove.org asia argento hentai jinsei hentai hentaigallery.org mero hentai erza hentai comic younghentai.net hentai balls expansion سكس مترجم اخ واخته hardpornovideos.com افلام هوبا
xxx hd hindi mehrporn.com xvediostelugu tamil aunty sex xnxx hindipornsite.com remya nambeesan nikita thukral sexindiantube.net x visdeos قصص جنسية ارشيف arabwifeporn.com سكس نيك خليجى bacca sex pornobk.com x viveos